Colocviu de admitere Gradul didactic I

Gradul I – Colocviul de admitere

(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)

 

 Programe colocviu admitere gradul didactic I

 

Art. 33 – (1) Colocviul de admitere la gradul didactic I se organizeaza in fiecare an in perioada 15 ianuarie - 15 februarie, conform procedurii de organizarea si desfasurare a colocviului de admitere la gradul didactic I, prevazuta in Anexa 12 la Metodologie.

                                             
Art. 34 – (1) Colocviul de admitere se sustine pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pentru fiecare specialitate in parte.

(2) Tematica va fi alcatuita, in mod echilibrat, din doua arii tematice, respectiv:
a) teme privind metodologia cercetarii pedagogice si tehnica elaborarii unei lucrari metodico-stiintifice;
b) teme privind domeniul de specialitate si didactica acestuia.

(3) Evaluarea la colocviul de admitere la gradul didactic I se face prin calificative, respectiv admis/respins.

(4) Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate. Candidatii declarati respinsi la colocviul de admitere se pot reinscrie pentru sustinerea examenului, in anul scolar urmator. Reinscrierea se face prin depunerea unui nou dosar si parcurgerea etapelor precizate in prezenta Metodologie.

  
Procedura de organizare si desfasurare a colocviului de admitere la gradul didactic I (Anexa 12 la Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)

   
Scopul:
            Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie sa fie o proba autentica de competenta pedagogica, selectiva si relevanta, menita sa promoveze cadrele didactice care manifesta disponibilitati pentru inovarea procesului de invatamant, creativitate in modul de gandire si actiune pedagogica, rezultate deosebite in activitatea instructiv-educativa.


Continutul colocviului


Candidatii vor fi examinati din urmatoarele domenii:


1. 
Domeniul corespunzator temei lucrarii metodico-stiintific

            Verificarea unor aspecte precum: rigurozitatea si precizia delimitarii temei, importanta teoretica si practica a temei alese, actualitatea si oportunitatea bibliografiei selective propuse in raport cu tema, consemnarea corecta a acesteia, integrarea temei in domeniul mai larg teoretico-metodologic si practic-actional, continutul semnificativ al unora dintre lucrarile mentionate in bibliografie, cunoasterea specifica a principalelor probleme ce vor fi abordate in tratarea lucrarii etc.


2. 
Metodologia specifica cercetarii stiintifice, psihopedagogice si metodice, pe care o implica elaborarea lucrarii

            Examinarea aspectelor referitoare la: ipoteza (ipotezele) de lucru, specificul investigarii pe care candidatul intentioneaza s-o realizeze (sau pe care a initiat-o deja), metodologia de explorare propusa, preocuparile si intentiile referitoare la realizarea lucrarii, experienta personala acumulata de candidat in domeniul temei, modalitatile de valorificare a acesteia in elaborarea lucrarii etc.


3. 
Domeniul proiectarii pedagogice proprii specialitatii respective, cu referire speciala la conceperea, realizarea, evaluarea si reglarea-autoreglarea activitatii de predareinvatare specifice temei propuse.


Alte precizari cu privire la colocviul de admitere


1. Membrii comisiei vor fi numiti dintre cadrele didactice care desfasoara activitate permanenta in aceste institutii de invatamant sau in altele de acelasi profil.
2. Comisia va fi propusa de centrul de perfectionare si avizata, dupa caz, de conducerea universitatii respective sau de inspectoratul scolar judetean.

3. Candidatii vor fi grupati pe comisii, in functie de domeniile stiintifice in care se incadreaza tema lucrarii (de aceeasi specialitate sau de specialitati inrudite).

4. Membrii comisiei vor cunoaste, in timp util, temele si bibliografiile selective propuse de candidatii repartizati spre a fi examinati de comisia respectiva.

5. Comisia de examinare nu are presedinte. De intreaga desfasurare a colocviului raspunde conducerea centrului de perfectionare/unitatii de invatamant unde acesta are loc.

6. Cei doi membri ai comisiei aprobate vor ramane aceiasi pe toata durata desfasurarii colocviului (nu vor fi inlocuiti cu alte cadre didactice, indiferent de provenienta acordului dat candidatilor pentru tema lucrarii metodico-stiintifice) si vor examina toti candidatii repartizati comisiei respective.

7. Examinarea va urmari cu prioritate verificarea capacitatii candidatilor de a sesiza si de a solutiona implicatiile pedagogice practice ale temei tratate.

8. Comisia va rezerva examinarii fiecarui candidat maximum 20 de minute.

9. Evaluarea candidatilor se va realiza prin calificativul "admis" sau "respins".

10. Rezultatele obtinute de candidati la colocviu vor fi afisate dupa terminarea verificarii candidatilor din ziua respectiva.

 

     Pentru informatii legate de situatia dosarelor si desfasurarea examenelorcandidatii sunt rugati sa ia legatura cu Secretariatul perfectionare: tel. 021/ 319.19.00, int. 130, tel/fax. 021/ 311.75.59, e-mail perfectionare_ase@yahoo.com, persoana de contact Mariana Cristina Nicolae.