Echivalare doctorat

Gradul I – Obtinerea pe baza titlului stiintific de doctor
(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)


Art. 42 - (1) Personalului didactic incadrat in invatamantul preuniversitar care indeplineste conditiile prevazute de art. 242 alin. (7) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, i se acorda gradul didactic I daca a obtinut calificativul Foarte bine la aprecierile anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedra, premergatori inscrierii.

   (2) Dupa efectuarea unei inspectiei curente la care a obtinut calificativul Foarte bine, candidatul se inscrie la inspectoratul scolar pentru echivalarea titlului stiintific de doctor cu gradul didactic I,.

   (3) In acest scop va depune un dosar cuprinzand urmatoarele documente:

   a) cerere adresata conducerii inspectoratului scolar;

   b) copia legalizata a certificatului de nastere sau a certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

   c) copia legalizata a diplomei de doctor;

   d) copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;

   e) document legalizat din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile privind formarea initiala conform art. 236 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

   f) document din care sa rezulte incadrarea in invatamantul preuniversitar;

   g) memoriul de activitate profesionala, avizat de conducatorul unitatii scolare in care candidatul este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii si din care sa rezulte calificativele anuale acordate precum si calificativul obtinut la inspectia de specialitate.

   (4) Inspectorul de dezvoltare a resursei umane supune spre aprobare consiliului de administratie al inspectoratului scolar dosarele candidatilor.

   (5) Inspectorul de dezvoltare a resurselor umane transmite institutiilor de invatamant superior centre de perfectionare dosarele candidatilor aprobate in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

    Art. 43 - (1) Institutiile de invatamant superior - centre de perfectionare inregistreaza dosarele candidatilor in propriile documente de evidenta si transmit spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului propunerile de comisii pentru efectuarea inspectiei speciale.

   (2) Propunerile de comisii vor fi trimise spre aprobare separat pentru fiecare candidat si insotite de urmatoarele documente:

   a) copia legalizata a certificatului de nastere sau a certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

   b) copia legalizata a diplomei de studii insotita de foaia matricola/suplimentul la diploma;

   c) copia legalizata a diplomei de doctor;

   d) document legalizat din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile privind formarea initiala conform art. 236 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;

   e) document din care sa rezulte incadrarea in invatamantul preuniversitar;

   (3) Comisiile au urmatoarea componenta:

   a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau cu specialitatea pedagogie;

   b) membru: un inspector scolar de specialitate, de la inspectoratele scolare sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ori un cadru didactic metodist cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau, prin exceptie, functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.

    Art. 44 - (1) Inspectia speciala de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se efectueaza in unitatea de invatamant in care candidatul este incadrat sau, cu avizul inspectorului de dezvoltare a resursei umane si al directorului unitatii scolare respective, intr-o alta unitate.

   (2) Inspectia speciala se desfasoara la 4 activitati didactice in prezenta comisiei aprobate de minister.

   (3) La inspectia speciala se incheie un raport scris dupa modelul prezentat in Anexa 14 la prezenta metodologie. Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al unitatii de invatamant unde se desfasoara inspectia.

   (4) Inspectia speciala nu poate fi efectuata in perioada concediului de crestere a copilului si a concediului fara plata.

   (5) La inspectia speciala poate asista directorul unitatii de invatamant. Acesta poate sa faca observatii si aprecieri privind activitatile didactice asistate, dar nu acorda nota.

   (6) Activitatea cadrului didactic se evaluaza de fiecare membru al comisiei. Media aritmetica a notelor acordate de catre acestia reprezinta nota la inspectie.

   (7) Nota minima de promovare a inspectiei speciale este 9 (noua).

   (8) Candidatii care nu au primit nota minima se considera respinsi la examenul de acordare a gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor.

   (9) Nota acordata la inspectia speciala nu poate fi contestata.

   (10) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului stiintific de doctor se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin ordin al ministrului, pe baza procesului verbal de efectuare a inspectiei speciale, transmis de centrele de perfectionare, in copie certificata conform cu originalul de directorul unitatii de invatamant in care s-a desfasurat inspectia;

   (11) Drepturile salariale se acorda de la data emiterii ordinului de ministru de acordare a gradului didactic I in invatamant pe baza titlului stiintific de doctor.

   (12) In cazul cadrelor didactice cu o vechime in invatamant mai mica de 6 ani, salarizarea se face la nivelul corespunzator transei de vechime 6-10 ani.

   (13) Cadrelor didactice carora li s-a acordat gradul didactic I pe baza titlului stiintific de doctor li se considera indeplinita conditia de participare periodica la programe de formare continua.