Intrebari frecvente Nivelul I si Nivelul II - ZI

Atentie!!!  Eliberarea Certificatului de pregatire psihopedagogica Nivel I si Nivel II se face gratuit doar pentru studentii/masteranzii care depun la secretariatul DPPD dosarul cu actele necesare intocmirii certificatului, in maxim un an si jumatate de la absolvirea cursului.

        Studentii/masteranzii care nu depun actele in termenul de mai sus urmeaza sa plateasca taxa de arhivare la eliberarea certificatului. Atentie!!!

1. Care este cadrul legal in baza caruia se desfasoara pregatirea psihopedagogica?

            Formarea initiala si continua pentru exercitarea profesiei didactice se desfasoara in baza Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (art. 236, 237, 239, 240), a OUG nr. 49/2014 si a OMECTS nr. 5745 din 13 septembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică in vederea certificării competentelor pentru profesia didactică.

2. In ce constau aceste cursuri? 

            NIVELUL I (ciclul de licenta) de certificare pentru profesia didactica acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial, cu conditia acumularii unui minimum de 30 de credite transferabile din    programul de formare psihopedagogica.

            Cele 30 de credite sunt acumulate in urma parcurgerii in totalitate a urmatoarelor discipline:
ANUL I: 

- Psihologia educatiei (anul I, sem. 1): 2 ore de curs si 2 ore de seminar, 5 puncte credit;
- Pedagogie I (Fundamentele Pedagogiei; Teoria si metodologia curriculum-ului – anul I, sem. 2): 2 ore de curs si 2 ore  de seminar, 5 puncte credit;
ANUL II: 

- Pedagogie II (Teoria si metodologia instruirii; Teoria si metodologia evaluarii - anul II, sem. 3): 2 ore de curs si 2 ore  de seminar, 5 puncte credit;
- Didactica specialitatii (anul II, sem. 4)2 ore de curs si 2 ore  de seminar, 5 puncte credit;
ANUL III:

- Practica pedagogica I si II (anul III, sem. 5 si 6): in medie trei ore pe saptamana, 5 puncte credit;
- Instruire asistata de calculator (anul III, sem. 5)o ora de curs si o ora de seminar, 2 puncte credit;
- Managementul clasei de elevi (anul III, sem. 6)o ora de curs si o ora de seminar, 3 puncte credit.


            Absolvirea acestui nivel consta in realizarea si sustinerea unei LUCRARI  FINALE, in anul III, sem. 6 (dupa terminarea practicii pedagogice) si are 5  puncte credit. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic propune o lista de teme (site DPPD), din care studentul va alege o tema si va opta pentru un conducator stiintific, ales din randul cadrelor  didactice titulare ale departamentului. Cererea se depune pana la sfarsitul lunii ianuarie. Lucrarea se depune – in mapa de plastic si pe suport electronic, respectiv pe CD, in format PDF - la Secretariatul Departamentului  pentru Pregatirea Personalului Didactic pana la data de 30 aprilie impreuna cu avizul scris al profesorului indrumator. 

            NIVELUL II (ciclul masteral) de certificare pentru profesia didactica acorda absolventilor de studii universitare dreptul sa ocupe posturi didactice in invatamantul liceal,  postliceal si universitar, cu satisfacerea a doua conditii:
- acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de studii psihopedagogice;
- absolvirea unui program de master in domeniul diplomei de studii universitare de licenta.

           
Nivelul II consta in parcurgerea obligatorie a urmatoarelor discipline:

ANUL I:

- Psihopedagogia adolescentilor, tinerilor si adultilor (an I, sem. 1)doua ore de curs, o ora de semirar, 5 credite;

- Didactica domeniului si dezvoltari in didactica specialitatii (an I, sem. 2)doua ore de curs, o ora de seminar, 5 credite, sem. 2;

- Comunicare educationala (an I, sem. 2)o ora de curs, doua ore de seminarii, 5 credite (OPTIONAL);
- Consiliere si orientare (an I, sem. 2)o ora de curs, doua ore de seminarii, 5 credite (OPTIONAL).
ANUL II: 

- Practica pedagogica (an II, sem. 4)in medie trei ore pe saptamana, 5 puncte credit;
- Managementul organizatiei scolare (an II, sem. 3)o ora de curs, doua ore de seminarii, 5 credite (OPTIONAL);

- Educatie interculturala (an II, sem. 3)o ora de curs, doua ore de seminarii, 5 credite (OPTIONAL);
- Proiectarea si managementul programelor educationale (an II, sem. 3)doua ore de curs, o ora de seminar, 5 credite. 

 

            Absolvirea acestui nivel consta in realizarea si sustinerea unei LUCRARI  FINALE, in anul III, sem. 6 (dupa terminarea practicii pedagogice) si are 5  puncte credit. Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic propune o lista de teme (site DPPD), din care studentul va alege o tema si va opta pentru un conducator stiintific, ales din randul cadrelor didactice titulare ale departamentului. Cererea se depune pana la sfarsitul lunii ianuarie. Lucrarea se depune – in mapa de plastic si pe suport electronic, respectiv transmis prin mail pe adresa perfectionare_ase@yahoo.com, in format PDF - la Secretariatul Departamentului  pentru Pregatirea Personalului Didactic pana la data de 30 aprilie impreuna cu avizul scris al profesorului indrumator.


3. Este posibila efectuarea in acelasi timp a celor doua nivele de pregatire psihopedagogica? Este posibila efectuarea Nivelului II, fara a urma si absolvi anterior Nivelul I? 
NU Potrivit art. 9 din Anexa  la O.M. nr. 5745/ 13.06.2012, Nivelul II poate fi urmat numai de absolventii invatamantului univeristar care au obtinut certificarea pentru Nivelul I pe parcursul sau dupa finalizarea studiilor universitare de licenta.


4. Cand au loc examenele? 

            Examenele se desfasoara la sfarsitul fiecarui semestru, cu 1 – 2 saptamani inainte de sesiunea de examene programata la nivelul Academiei de Studii Economice. Programarea examenelor la disciplinele din programul de pregatire psihopedagogica va fi afisata la avizierele Departamentului  pentru Pregatirea Personalului Didactic (din Str.Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, camera 3004). Persoanele care lipsesc din motive obiective, vor recupera aceste discipline in perioada de reexaminare.


5. Cand au loc inscrierile si unde? 

Inscrierile au loc in fiecare an:

  • Pentru Nivelul I, in perioada 1 octombrie - 24 octombrie la sediul D.P.P.D. din Str.Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, camera 3004, zilnic intre orele 1000 – 1400 (vineri 1000 – 1200), persoane de contact – Cristina Ionescu,Gabriela Nita (pentru Nivelul I – zi)
  • Pentru Nivelul II, in perioada 1 octombrie - 24 octombrie la sediul D.P.P.D. din Str.Mihail Moxa nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti, parter, camera 3004, zilnic intre orele 1000 – 1400 (vineri 1000 – 1200), persoana de contact –  Daniela Velcea.

Dupa expirarea termenului de inscriere nu se mai accepta dosare.


6. Ce trebuie sa cuprinda dosarul de inscriere? 

Persoanele care doresc sa se inscrie trebuie sa prezinte urmatoarele acte:

  • Pentru Nivelul I - ZI:
    -  cartea de identitate;
    -  cerere de inscriere tip.
  • Pentru Nivelul II - ZI si Postuniversitar:

-       cerere de inscriere tip;

-       adeverinta de licenta - pentru promotia 2014 (copie xerox);

-       certificatul de nastere (copie legalizata);

-       diploma de licenta (copie legalizata);

-       foaia matricola/ suplimentul de diploma (copie xerox);

-       chitanta prin care se dovedeste achitarea taxei (copie xerox).

-    dovada absolvirii Nivelului I (pentru cei care nu au urmat acest nivel in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti).

*Pana la finalizarea Nivelului II cursantii promotiei 2014 sunt rugati sa depuna la secretariatul Departamentului copii ale diplomei de licenta si foii matricole/ suplimentului de diploma.


7. Cat este taxa de scolarizare si unde se achita? 
Taxa de scolarizare se modifica in fiecare an universitar si se aproba prin hotarare a Biroului Senatului Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Pentru anul universitar 2012 – 2013 taxele sunt urmatoarele:


Nr.

crt

Tipul de taxă

Cuantum taxa

  1.  

 Nivelul I (studenţi înscrişi la programul de licenţă cu prezenţa în campus) – durata studiilor: 3 ani

 La buget: gratuit

 La taxă: 100 lei/ disciplină

   2.

 Nivelul II - ZI (destinat studenţilor de la studii masterale), durata studiilor: 2 ani

 Nivelul II - Postuniversitar (destinat studenţilor si absilventilor de la studiile masterale), durata studiilor: 1 ani

1500 lei

375 lei/ semestru, cu plata în patru tranşe

1600 lei

800 lei/ an cu plata în două tranşe

   3.

Taxe recuperare disciplină

 Pentru Nivelul I (licenţă)

 100 lei/ disciplină

 Pentru Nivelul II

 (master aprofundare)

 150 lei/ disciplină

 Pentru postuniversitar

 Niv. I: 180 lei/ disciplină

 Niv. II: 230 lei/ disciplină

     

PLATILE AFERENTE FIECAREI TAXE SE FAC IN PRIMELE 3 SAPTAMANI ALE FIECARUI SEMESTRU

     

8. Ce document se obtine in urma parcurgerii acestor cursuri?

            Absolvirea programului de studii psihopedagogice oferit de DPPD se finalizeaza cu obtinerea certificatului de absolvire a DPPD, corespunzator nivelului programului de formare psihopedagogica absolvite, respectiv:

a) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogica de 30 de credite si au promovat examenul de absolvire, corespunzator nivelului I de certificare pentru profesia didactica, obtin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogica - nivelul I, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul prescolar, primar si gimnazial;

b) absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogica de 60 de credite si au promovat examenul de absolvire, corespunzator nivelului II de certificare pentru profesia didactica, obtin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogica - nivelul II, care le acorda dreptul de a ocupa posturi didactice in invatamantul liceal, postliceal si superior, daca au absolvit si un program de master in domeniul diplomei de licenta.
Actele necesare pentru eliberarea certificatului sunt urmatoarele:

- diploma de licenta (copie xerox);

- foaia matricola/ suplimentul de diploma (copie xerox);

- certificatul de nastere (copie xerox);

- cerere tip de eliberare a certificatului;

- chitanta prin care se dovedeste achitarea contravalorii certificatului(copie xerox).


La depunere se prezinta si documentele in original, pentru confruntare si confirmare.
Certificatul se elibereaza in termen de maxim 1 an, de la depunerea documentelor solicitate.
Absolventii studiilor universitare care au finalizat programul de studii psihopedagogice pot primi, la cerere, o adeverinta de absolvire a modulului psihopedagogic.

Adeverinta este valabila 1 an.
De asemenea, absolventii care nu au promovat examenele de finalizare a studiilor universitare pot sa primeasca, la cerere, o adeverinta, eliberata de universitate/DPPD, care va specifica disciplinele promovate.