Informatii generale Gradul didactic I

Gradul didactic I - Informatii pentru inscriere

(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)

 

VECHIMEA NECESARA

Art. 26 – (1) Pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I, candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile privind vechimea la catedra conform prevederilor art. 242 alin. (5) si alin. (8) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) In stabilirea vechimii efective la catedra pentru inscrierea la examenul de acordare a gradului didactic I se vor avea in vedere urmatoarele:

a) conditiile de vechime necesare inscrierii la examenul de acordare a gradului didactic I se refera la vechimea la catedra si nu se confunda cu vechimea in munca, recunoscuta ca vechime in invatamant in vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedra se ia in calcul perioada in care s-a desfasurat activitate efectiva de predare, ca personal didactic calificat, respectiv absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diploma sau de licenta, dupa caz, si indeplinirea conditiilor de formare initiala, conform legii.

b) cadrele didactice incadrate in invatamantul preuniversitar particular beneficiaza de recunoasterea vechimii la catedra, necesara pentru obtinerea gradului didactic I, de la data obtinerii autorizatiei de functionare provizorie de catre unitatea scolara respectiva, conform legislatiei in vigoare;

c) perioada de suspendare a contractului individual de munca din initiativa salariatului, nu se considera vechime la catedra, ci doar vechime in invatamant; 

d) perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra.

(3) Pentru personalul didactic titular care ocupa functii cu drept de rezervare a postului didactic, perioada de rezervare a postului didactic se considera vechime in invatamant. Cadrele didactice aflate in aceasta situatie trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal din anul inscrierii pana in anul in care li se efectueaza inspectia speciala.

Art. 27 – In toate cazurile, vechimea la catedra necesara inscrierii se calculeaza de la data obtinerii gradului didactic II, respectiv data de 1 septembrie a anului scolar urmator sustinerii examenului, pana la data de 31 august a anului scolar in care se va sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica.


CONDITII DE INSCRIERE


Art. 28 – (1) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatii trebuie sa obtina calificativul "Foarte bine" la evaluarile anuale, la prima inspectie curenta si la inspectiile scolare, daca acestea au avut loc, din ultimii 2 ani de activitate premergatori inscrierii.

(2) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa se remarce prin prestatii didactice de calitate, prin competenta didactica de inalt nivel, dovedita prin rezultatele obtinute in procesul de invatamant, prin preocupari si realizari de cercetare si inovare a procesului de invatamant, prin initiativa si responsabilitate in dezvoltarea culturii calitatii in organizatia scolara, prin conduita etica si deontologica ireprosabila. Indeplinirea acestor conditii trebuie sa rezulte din memoriul de activitate intocmit de candidat si atasat la cererea de inscriere.

(3) Pentru aprobarea inscrierii la examenul de obtinere a gradului didactic I, candidatul trebuie sa aiba recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant in care este incadrat sau in care si-a desfasurat activitatea in ultimii 2 ani premergatori inscrierii.

Art. 32 – (1) Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la obtinerea acestui grad nu obtin calificativul "foarte bine" la evaluarile anuale si la a doua inspectie scolara curenta, nu pot finaliza examenul in seria pentru care s-au inscris. Pentru cadrele didactice aflate in aceasta situatie probele si, dupa caz, finalizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I se amana cu un an. Inspectoratul scolar reprogrameaza a doua inspectie scolara curenta pe parcursul anului de amanare.

(2) Cadrele didactice inscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I care, pana la obtinerea acestui grad, au fost sanctionate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, isi pot finaliza obtinerea gradului didactic I, numai dupa ridicarea sanctiunii, cu recomandarea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde sunt incadrate si cu acordul inspectoratului scolar .

(3) In cazul in care, pe parcursul anului de amanare, cadrul didactic nu reuseste sa obtina calificativul "foarte bine" sau este din nou sanctionat disciplinar, pierde examenul de acordare a gradului didactic I, inclusiv in situatia in care a sustinut si a promovat inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica. El se poate reinscrie pentru o alta serie de examen atunci cand intruneste conditiile de inscriere.

(4) Inspectoratele scolare, prin inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane, au obligatia de a informa in timp util, prin documente scrise, institutiile de invatamant - centre de perfectionare asupra aparitiei situatiilor mentionate in alin. 1) - 3) ale prezentului articol.


DEPUNEREA DOSARELOR


Art. 30 – (1) Inscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de inscriere in perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului scolar in care se sustine colocviul de admitere.

(2) Dosarul de inscriere se depune la conducerea unitatii scolare si contine urmatoarele documente:

a) fisa de inscriere, completata, confirmata de conducerea scolii, conform Anexei 11, din prezenta metodologie;

b) copia legalizata a certificatului de nastere sau a certificatului de casatorie in cazul schimbarii numelui de familie; in caz de divort sau recasatorie se depun acte doveditoare suplimentare in acest sens;

c) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii; in cazul schimbarii specialitatii fata de examenul de gradul II se va depune in copie, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii, diploma de licenta si suplimentul la diploma pentru noua specializare;

d) dovada privind calificativele acordate la evaluarile anuale in ultimii 2 ani scolari;

e) dovada privind calificativele acordate la inspectiile scolare in ultimii 2 ani scolari;

f)  recomandare scrisa asupra activitatii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unitatii de invatamant unde este incadrat;

g) copia raportului scris al inspectiei curente efectuate inainte de inscriere, certificata pentru conformitate cu originalul de catre conducerea scolii;

h) copia de pe autorizatia de functionare provizorie/acreditarea scolii pentru cadrele didactice care functioneaza in unitatile de invatamant particular.


PROBELE DE EXAMEN

Probele examenului pentru acordarea gradului didactic I constau in:


a) colocviu de admitere;

b) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice;

c) inspectie speciala precedata de doua inspectii curente*;

d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.


Art. 29 – (1) Inspectiile scolare curente necesare pentru inscrierea la probele examenului de acordare a gradului didactic I, conform art. 242 alin. (5) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, vor fi programate dupa cum urmeaza:

a) prima dintre cele doua inspectii curente se va programa, la solicitarea cadrelor didactice, inainte de inscrierea pentru sustinerea gradului didactic I;

b) a doua inspectie curenta se va programa in intervalul de la inscriere pana la sustinerea inspectiei speciale.

(2) Cadrele didactice care indeplinesc conditiile legale si doresc sa se inscrie la examenul pentru acordarea gradului didactic I vor depune la conducerea unitatii de invatamant o cerere in perioada octombrie - noiembrie a anului premergator depunerii dosarului de inscriere.

(3) Conducerile unitatilor de invatamant vor inainta cererile catre inspectoratul scolar judetean/al Municipiului Bucuresti, unde vor fi supuse validarii Consiliului de administratie.

(4) Pentru toate categoriile de personal didactic, inspectiile curente se efectueaza de catre inspectori scolari de specialitate de la inspectoratele scolare sau, prin delegare, de catre cadre didactice din corpul de metodisti ai inspectoratului scolar. Cadrele didactice care efectueaza inspectiile curente trebuie sa aiba gradul didactic I si aceeasi specializare cu aceea in care candidatul isi sustine inspectia curenta sau sa poata preda specializarea celui inspectat, potrivit legislatiei in vigoare.

(5) Pentru personalul didactic din palate si cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul National al Copiilor, inspectiile curente se efectueaza de catre inspectori scolari de specialitate/inspectorul scolar responsabil cu activitatea extrascolara.

(6) Inspectiile curente constau in asistenta si evaluarea a 4 activitati didactice la una dintre specializarile de pe diploma/diplome sau la specializarea/specializarile pe care cadrul didactic le poate preda conform legislatiei in vigoare.

(7) Fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in Anexa 8 la prezenta metodologie.

(8) Pentru profesorii documentaristi fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in Anexa 9 la prezenta metodologie.

(9) La inspectiile curente se incheie un raport scris dupa modelul prezentat in Anexa 10 la prezenta metodologie. Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al unitatii de invatamant.

(10) Calificativul de promovare la inspectia curenta este "foarte bine". Inspectiile curente promovate sunt valabile in ultimii 4 ani scolari de activitate didactica calculati la data finalizarii examenului.

(11) Raspunderea pentru planificarea, monitorizarea si evidenta efectuarii inspectiilor scolare curente revine inspectoratelor scolare, prin inspectorii scolari pentru dezvoltarea resurselor umane si prin inspectorii de specialitate.

 Art. 40 – (1) Nota de promovare a examenului de acordare a gradului didactic I este nota finala obtinuta pentru lucrarea metodico-stiintifica.

(2) In caz de nepromovare, examenul pentru obtinerea gradului didactic I poate fi reluat dupa un interval de cel putin 2 ani scolari.

(3) Candidatii care nu au putut sustine inspectia speciala si lucrarea metodico-stiintifica datorita unor motive obiective argumentate cu documente si au fost declarati neprezentati se pot reinscrie pentru sustinerea acestor probe in anul scolar urmator, cu respectarea conditiilor legale si cu aprobarea inspectoratului scolar. In aceste situatii, inspectoratele scolare vor informa institutiile de invatamant - centre de perfectionare cu privire la aprobarea/respingerea cererii de amanare a sustinerii probelor. probelor.


DISCIPLINA DE EXAMEN


Art. 45 – Gradele didactice II si I pot fi obtinute, in cadrul fiecarei functii didactice, la disciplina pe care cadrul didactic o preda sau la una dintre disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma/diplomele de licenta sau de absolvire, pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat, pe diploma de absolvire a unor programe de conversie profesionala pentru dobandirea unei noi specializari si/sau ocuparea de noi functii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului ori pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atesta obtinerea de competente de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare inscris pe diploma.

Art. 46 - (1) In cazul in care cadrul didactic a dobandit doua sau mai multe specializari, gradele didactice sunt recunoscute conform prevederilor art. 242 alin. (9) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

(2) Cadrul didactic se poate inscrie la obtinerea gradului didactic superior in oricare dintre specializarile detinute, indiferent de specializarile la care a obtinut gradele inferioare.

DREPTURI REZULTATE DIN SUSTINEREA EXAMENELOR


Art. 41 – (1) Pentru validarea rezultatelor examenului de acordare a gradului didactic I, institutiile de invatamant - centre de perfectionare transmit directiei de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, pana la data de 1 iulie a anului scolar in care s-au desfasurat inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, tabelele nominale cu candidatii admisi, in doua exemplare, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, potrivit modelului prevazut in Anexa 17 la prezenta metodologie. Acestea vor fi insotite de o informare sintetica privind modul de organizare si desfasurare a examenului, precum si de propuneri pentru optimizarea activitatii de perfectionare prin acordarea gradului didactic I.

(2) Validarea rezultatelor examenului pentru acordarea gradului didactic I se face de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin ordin al ministrului, pe baza tabelelor primite de la centrele de perfectionare.

(3) Eliberarea certificatelor-tip pentru acordarea gradului didactic I se face de centrele de perfectionare, dupa comunicarea primita de la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului privind validarea prin ordin al ministrului a rezultatelor examenelor sustinute de candidati.

(4) Situatia privind rezultatele examenului pentru acordarea gradului didactic I, respectiv admisi/respinsi/neprezentati/nevalidati, va fi transmisa de catre centrele de perfectionare inspectoratelor scolare, in termen de 15 zile de la data comunicarii validarii. Inspectorul pentru dezvoltarea resurselor umane de la inspectoratul scolar va tine evidenta actualizata a situatiei candidatilor.

(5) Cadrele didactice a caror rezultate nu au fost validate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului vor fi instiintate in scris de catre inspectoratele scolare.

(6) Drepturile salariale ale cadrelor didactice care au promovat examenul de acordare a gradului didactic I se acorda dupa validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului incepand cu data de 1 septembrie a anului scolar urmator celui in care s-au desfasurat inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.

       Atentie !
−    Persoanele care au doua sau mai multe specializari inscrise pe diploma de licenta sunt rugate ca la dosar sa anexeze o cerere in care sa specifice specializarea la care doresc sa sustina examenele pentru obtinerea gradului didactic II.


−    Persoanele care nu au dosarul complet nu pot intra in colocviu.
Pentru informatii legate de situatia dosarelor si desfasurarea examenelor, candidatii sunt rugati sa ia legatura cu Secretariatul perfectionare: tel. 021/ 319.19.00, int. 130, tel/fax. 021/ 311.75.59, e-mail perfectionare_ase@yahoo.com, persoana de contact 
Mariana Cristina Nicolae.