Inspectie speciala Grad didactic I

Gradul I – Inspectia speciala
(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)


Art. 36 – (1) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfasoara in unitatea scolara in care este incadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii scolare respective, intr-o alta unitate scolara, in perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului scolar urmator celui in care s-a depus lucrarea metodico-stiintifica.

   (2) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in aceeasi zi, in prezenta unei comisii de examinare alcatuita din presedinte si 2 membri, potrivit precizarilor mentionate in prezenta metodologie. Componenta comisiilor pentru efectuarea inspectiei speciale si pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, se propune de catre conducerea institutiei de invatamânt - centru de perfectionare care organizeaza examenul si se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi inaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pâna la data de 20 septembrie a anului scolar in care se efectueaza inspectia speciala.

Art. 37 – (1) Componenta comisiei de examinare pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, este urmatoarea:

   a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, având specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau specialitatea pedagogie;

   b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;

   c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, având specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, precum si gradul didactic I in invatamântul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.

   (2) Pentru personalul didactic din palate si cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul National al Copiilor, din comisie poate face parte si inspectorul scolar responsabil cu activitatea extrascolara.


Art. 38 – (1) Inspectia speciala pentru acordarea gradului didactic I se efectueaza la patru activitati didactice si este valabila numai pentru anul scolar in care a fost efectuata.

   (2) Inspectia speciala se sustine la specializarea la care candidatul a fost admis la colocviu.

   (3) La inspectia speciala se incheie un raport scris dupa modelul prezentat in Anexa 14 la prezenta metodologie. Raportul de inspectie va fi consemnat in registrul de inspectii al unitatii de invatamânt.

   (4) Pentru profesorii documentaristi, Fisa de evaluare a activitatii didactice in cadrul inspectiilor curente este prevazuta in Anexa 15 la prezenta metodologie.

   (5) La inspectia speciala poate sa asiste si directorul unitatii de invatamant in care aceasta se desfasoara. Acesta poate sa faca observatii si aprecieri privind activitatile didactice asistate, dar nu acorda nota.

   (6) Nota la inspectia speciala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei de examinare

   (7) Nota minima de promovare a acestei probe este 8 (opt).

   (8) Candidatii care nu au obtinut nota minima de promovare a inspectiei speciale se considera respinsi si nu mai au dreptul de a sustine lucrarea metodico - stiintifica.

   (9) Nota acordata la inspectia speciala nu poate fi contestata.

   (10) In perioada efectuarii concediului de crestere a copilului si a concediului fara plata nu pot fi efectuate inspectii sau sustinute probe de examen.