Sustinere lucrare Grad didactic I

Gradul I – Sustinerea lucrarii
(extras din Metodologia formarii continue a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, aprobata prin O.M. nr. 5561/07.10.2011)


Art. 36 – (1) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I se desfasoara in unitatea scolara in care este incadrat candidatul sau, cu avizul inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane si al directorului unitatii scolare respective, intr-o alta unitate scolara, in perioada 1 octombrie - 5 iunie a anului scolar urmator celui in care s-a depus lucrarea metodico-stiintifica.

   (2) Inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in aceeasi zi, in prezenta unei comisii de examinare alcatuita din presedinte si 2 membri, potrivit precizarilor mentionate in prezenta metodologie. Componenta comisiilor pentru efectuarea inspectiei speciale si pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, se propune de catre conducerea institutiei de invatamant - centru de perfectionare care organizeaza examenul si se aproba de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului. Pentru aprobare, propunerile de comisii vor fi inaintate Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pana la data de 20 septembrie a anului scolar in care se efectueaza inspectia speciala.

Art. 37 – (1) Componenta comisiei de examinare pentru inspectia speciala si sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, este urmatoarea:

   a) presedinte: profesor universitar, conferentiar universitar sau lector universitar doctor, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala sau specialitatea pedagogie;

   b) conducatorul stiintific al lucrarii metodico-stiintifice;

   c) un inspector scolar de specialitate de la inspectoratul scolar sau din Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului ori un cadru didactic metodist, cu delegatie, avand specialitatea in care candidatul sustine inspectia speciala, precum si gradul didactic I in invatamantul preuniversitar sau functia didactica de cel putin lector universitar doctor in domeniul respectiv de specializare.

   (2) Pentru personalul didactic din palate si cluburi ale copiilor, inclusiv pentru Palatul National al Copiilor, din comisie poate face parte si inspectorul scolar responsabil cu activitatea extrascolara.


Art. 39 – (1) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se organizeaza dupa desfasurarea si evaluarea inspectiei speciale, in aceeasi zi si in aceeasi unitate scolara, in fata comisiei de examinare instituite in acest scop, avand componenta precizata in prezenta metodologie.

   (2) Sustinerea lucrarii metodico-stiintifice se desfasoara in sedinta publica, organizata in cadrul comisiei metodice. Locul, data si ora la care se organizeaza sedinta publica de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se anunta in unitatea de invatamant de catre conducerea unitatii respective.

   (3) Sedinta publica de sustinere se desfasoara potrivit urmatorului program:

   a) prezentarea referatului de catre conducatorul stiintific, care va prezenta sintetic contributiile si limitele lucrarii si argumentele acordarii notei;

   b) prezentarea sintetica de catre candidat a continutului lucrarii, cu accent pe contributiile personale si pe latura aplicativa a investigatiilor efectuate, cu referire la aspectele de inovare si dezvoltare a procesului educational;

   c) adresarea de intrebari candidatului de catre membrii comisiei de examinare;

   d) intrebari, observatii si aprecieri ale cadrelor didactice prezente la sedinta publica de sustinere, cu referire la lucrarea metodico-stiintifica sustinuta;

   e) etapa de deliberare, in care comisia de examinare se retrage pentru 10-15 minute, acorda notele si completeaza raportul scris privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice;

   f) prezentarea de catre presedintele comisiei, a aprecierilor sintetice privind sustinerea lucrarii metodico-stiintifice si anuntarea notei acordate candidatului pentru sustinerea lucrarii.

   (4) Nota la proba de sustinere a lucrarii metodico-stiintifice se calculeaza ca medie aritmetica a notelor, de la 10 la 1, acordate de fiecare dintre cei trei membri ai comisiei, ca numar intreg sau cu zecimale. Nota acordata nu poate fi contestata. Nota minima de promovare a acestei probe este 8 (opt).

   (5) Nota finala pentru lucrarea metodico-stiintifica se calculeaza ca medie aritmetica a notei acordate de conducatorul stiintific si a notei obtinute de candidat la proba de sustinere a lucrarii.

   (6) Raportul scris incheiat la sustinerea lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea gradului didactic I va fi intocmit conform Anexei 16 la prezenta metodologie.

Criterii pentru aprecierea sustinerii lucrarii:

1. Demonstrarea capacitatii de sinteza, a cunoasterii temeinice, aprofundate a problemei tratate;

2. Sustinerea intr-o maniera problematizata, nu descriptiva;

3. Prezentarea si sustinerea ideilor majore din punct de vedere teoretic;

4. Sublinierea valorii practic-aplicative a demersului intreprins;

5. Capacitatea de valorificare a continutului lucrarilor bibliografice mai importante in argumentarea ideilor si a concluziilor;

6. Capacitatea de argumentare a valorii lucrarii (modul de abordare, relevarea unor aspecte, alcatuirea unor modele de lucru, ameliorarea practicii scolare);

7. Utilizarea mijloacelor moderne pentru sustinerea lucrarii.