______________________________________________

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din București desfăşoară activitate de formare inițială în profesia didactică, de perfecționare a personalului din învățământ și cercetare funcţionând ca departament distinct subordonat rectorului Academiei de Studii Economice din București (ASE), conform Structurii organizatorice de educație și de cercetare aprobate prin hotarârea Senatului ASE.

______________________________________________

Misiune și obiective

______________________________________________

Misiunea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureștieste este de a crea, valorifica şi disemina cunoştinţe, precum şi de a crea competenţe, prin dezvoltarea unui mediu de învăţământ şi de cercetare pentru membrii comunităţii preuniversitare şi universitare. Fundamentul acestor performanţe îl constituie formarea unei puternice comunităţi academice, în care atragerea, dezvoltarea şi promovarea valorilor ştiinţifice şi didactice primează, împreună cu preponderenţa unei culturi bazate pe excelenţă. Prin programele de învăţământ de nivel universitar, DPPD asigură societăţii româneşti profesori specialişti în ştiinţe economice şi în administraţia publică, în conformitate cu cerinţele învăţământului românesc contemporan.

Obiectivele specifice ale DPPD care decurg din misiunea asumată, sunt următoarele:

🔵 Asigurarea unei formări iniţiale şi continue temeinice a cadrelor didactice;

🔵 Avansarea către un sistem european de diplome şi certificate de studii superioare, care să ateste competențele de bază şi specifice ale profesiei didactice;

🔵 Implementarea sistemului european al creditelor transferabile (European Credit Transfer System – ECTS) ale unor sisteme compatibile cu cel european;

🔵 Promovarea mobilităţii transeuropene a studenţilor, corpului profesoral şi a cercetătorilor;

🔵 Întărirea cooperării europene în asigurarea calităţii educaţiei, concomitent cu dezvoltarea încrederii reciproce în mecanismele interne folosite în universităţile europene pentru asigurarea calităţii;

🔵 Promovarea dimensiunii europene a învăţământului superior prin dezvoltarea unor programe comune;

🔵 Asumarea unui rol activ al DPPD în relaţia cu mediul universitar si preuniversitar.

______________________________________________

Investesti pasiune, creezi valoare !

Scroll to top